LATVIJAS TROFI REIDU ČEMPIONĀTA I POSMS
25.04-27.04. 2014
“SIGNĀLS EM TROPHY 2014”
ATV CLASS ENTRY FORM / ATV KLASES PIETEIKUMA FORMA

Obligāti aizpildāmie lauki ir marķēti ar * simbolu. Mandatory fields are marked with *. Обязательно заполняемые поля маркированы * символом.
Konsultācija par reģistrācijas procesu / Help with registration / Помощь c регистрацией: martini@trofi.lv +371 26449449 [LV / ENG / RUS]

TEAM NAME / KOMANDAS NOSAUKUMS CLASS / KATEGORIJA *
 
ATV 1 ATV 2
MAKE / MARKA * MAKE / MARKA
MODEL / MODELIS * MODEL / MODELIS
MANUFACTURE YEAR / IZLAIDUMA GADS MANUFACTURE YEAR / IZLAIDUMA GADS
TECHNICAL PASSPORT NR. / TEHNISKĀS PASES NUMURS TECHNICAL PASSPORT NR. / TEHNISKĀS PASES NUMURS
REGISTRATION NR / REĢISTRĀCIJAS NR * REGISTRATION NR / REĢISTRĀCIJAS NR
PARTICIPANT NUMBER / STARTA NUMURS PARTICIPANT NUMBER / STARTA NUMURS
REQUIRE NUMBER STICKER? / NEPIECIEŠAMA UZLĪME? * YES/ JĀ
NO / NĒ
REQUIRE NUMBER STICKER? / NEPIECIEŠAMA UZLĪME? YES/ JĀ
NO / NĒ
 
DRIVER 1 / PILOTS 1 DRIVER 2 / PILOTS 2
FIRST NAME / VĀRDS * FIRST NAME / VĀRDS
SURNAME / UZVĀRDS * SURNAME / UZVĀRDS
IDENTITY NUMBER / PERSONAS KODS * IDENTITY NUMBER / PERSONAS KODS
COUNTRY / VALSTS * COUNTRY / VALSTS
PHONE NUMBERS / TELEFONU NUMURI * PHONE NUMBERS / TELEFONU NUMURI
E-MAIL / E-PASTS * E-MAIL / E-PASTS
DRIVER LICENCE NUMBER / VADĪTĀJA APLIECĪBAS NR. * DRIVER LICENCE NUMBER / VADĪTĀJA APLIECĪBAS NR.
COMPETITOR LICENCE NUMBER / SPORTISTA LICENCES NR. COMPETITOR LICENCE NUMBER / SPORTISTA LICENCES NR.
INSURANCE POLICY NUMBER / APDROŠINĀŠANAS POLISES NR. INSURANCE POLICY NUMBER / APDROŠINĀŠANAS POLISES NR.
INSURANCE VALID THRU / APDROŠINĀŠANAS POL. DERĪGA LĪDZ (DD.MM.YYYY) INSURANCE VALID THRU / APDROŠINĀŠANAS POL. DERĪGA LĪDZ
PHOTO / FOTO (MAX 3MB) PHOTO / FOTO (MAX 3MB)
 

Visas personas apņemas pasākuma laikā ievērot Latvijā spēkā esošos CSN un uzņemas pilnu atbildību par savu darbību vai bezdarbību, kā arī atsakās no visām pretenzijām pret organizatoru un FIA NEZ oficiālajām personām. Apliecinu, ka pieteikumā minētā informācija ir pareiza.

All persons during the competition assure that they will follow Road traffic rules in force in theritory of LATVIA and takes all the risk for their action or inaction and renounce in advance all responsibility on the part of the organizers, its officials the FIA NEZ. I assure information included in entry form is true.

Parakstot šo pieteikumu ekipāža apliecina, ka beidzot sacensības (arī izstājoties), tā līdz apbalvošanas ceremonijai nodos sacensību oficiālajām personām visas ekipāžai izsniegtās laika un maršruta reģistrēšanas ierīces, kā arī apņemas, ierīču nenodošanas gadījumā segt sacensību organizatoram ierīču vērtību 100 latu apmērā.

By signing this application the crew confirms, that after finishing the competition (including the case of default) until the award ceremony it shall hand over to the competition official’s all the equipment issued to the crew and intended for the time and journey registration, as well as undertakes to cover the expenses of the equipment in amount of 100 Latvian Lats to competition organizers, if equipment is not handed over.

Parakstot šo pieteikumu piekrītu, ka Latvijas Automobiļu Federācijas Trofi reida komisija apstrādā manus personas datus sekojošiem mērķiem: šo sacensību, Latvijas Trofi reida čempionāta un NEZ Trofi reida čempionāta organizēšanai. Dalībnieku personas dati netiks nodoti trešajām pusēm.

By signing this application I agree to processing of my personal data by Latvian Automobile Federation Trophy raid commision for the following purposes: organization of this competition, Latvian Trophy raid championship, NEZ Trophy raid championship. Competitiors personal data will not be given to any third party.

A QUESTION / JAUTĀJUMS *

Cik riteņu ir parastam vieglajam pasažieru automobilim (atbildē jānorāda skaitlis)? / How many wheels does a regular passenger car have (answer is a number)? / Сколько колес у обыцного легкового автомобиля (ответ число)?

PLEASE SEND ME A LINK TO A PREFILLED INVITATION TO THE NEXT EVENT / LŪDZU NOSŪTĪT MAN SAITI UZ SAGATAVOTU PIETEIKUMU NĀKAMAJAM POSMAM IZMANTOJOT NORĀDĪTOS DATUS * YES/ JĀ
NO / NĒ